Chur Unihockey 4:5 n.V.
GC Zürich

FC Helsingborg 4:2
Alligator Malans